Digihumanitaaria valikmooduli kursused

Digihumanitaaria valikmooduli kursuste eesmärk on anda ülevaade digitaalsetest ja arvutuslikest võimalustest, meetoditest ja lähenemistest humanitaarias. Moodul on eelkõige mõeldud magistrantidele ja doktorantidele. Ainetele on oodatud ka bakalaureuseastme üliõpilased.

Valikmooduli kursused on suurepärane võimalus õppida kasutama tänapäevaseid võimalusi oma uurimistöös! Kursused on praktikapõhised ning neis õpitakse andmeanalüüsi, programmeerimist, andmebaaside kasutamist ja ruumiandmete rakendusvõimalusi. Enamikul kursustest ei eeldata teemaga varasemat kokkupuudet. Kursused läbinu omandab esmased praktilised oskused, mis leiavad rakendust nii erialasiseselt kui -väliselt. 

Hetkel on valikmoodul leitav eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe õppekava alt. See on aga avatud kõigile huvilistele, kuna käsitletavaid võimalusi saab rakendada igal erialal. Moodulit võib läbida tervikuna või võtta ka üksikuid kursuseid.

 

Digihumanitaaria valikmooduli kursused

 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP)
 • HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP)
 • FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP)
 • HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP)
 • FLAJ.02.137 Digitaalne arhiivindus ja dokumendihaldus (3 EAP)
 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP)
 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP)
 • HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP)
 • MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP)
 • MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP)
 • HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP)
 • HVEE.04.008 Kursus digihumanitaariast (3 EAP)
 • HVHV.00.005 Avatud ja koostööpõhine humanitaaria (3 EAP)

 

 

2018/19. õa sügissemestril loetavad ained:

 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP) (inglise keeles)

Registreerimine oli avatud kuni 08.10. Kursust õpetab selle semestri külalislektor Néhémie Strupler. Eesmärk on tutvustada põhilisi geoinfosüsteemide kasutusvõimalusi humanitaarteadustes ning sellega seotud tarkvara ning valmisrakendusi. Ühelt poolt võimaldab ruumiandmete ja humanitaarteadustes kasutatavate andmete ühendamine olemasolevaid kohti mitmekülgsemalt iseloomustada, teiselt poolt annab see humanitaaria andmete analüüsile ka selge ruumilise dimensiooni või võimaldab esitada hoopis uusi uurimisküsimusi.

Kursus toimub esmaspäeviti (10:15) ja kolmapäeviti (16:15) 01.10. - 17.12.2018 Lossi 3-406.

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 

 •  HVHV.00.005 Avatud ja koostööpõhine humanitaaria (3 EAP) (inglise keeles)

Registreerimine oli avatud 05.10! Kursust õpetab selle semestri külalislektor Néhémie Strupler. Kursus tutvustab, kuidas tõhusalt kasutada digitaalseid võimalusi teaduslikku informatsiooni levitamiseks humanitaarias. Tähelepanu all on reprodutseerimise ehk teadustöö korratavuse kriis ning selle mõju teaduskoostöö toimimisele. Keskendutakse sellele, kuidas teha läbipaistvat, avatud ja koostööpõhist teadustöö, mille usaldusväärsuse miinimum nõudeks on reprodutseeritavus. Laiemalt käsitleb kursus teadmiste jagamise eetilisi ja praktilisi aspekte andmeteaduse paradigmas.
Üliõpilased omandavad programeerimise (R), detsentraliseeritud koostöö töövoo (git) kasutamise baasteadmised ja tutvuvad mõistega literate programming. Praktiliste ülesannete abil tutvustakse veebis olevate andmete kasutusvõimalusi, töötades rakendusliideste (API) või SPARQL lõpp-punktide päringutega.

Kursus toimub reedeti (12:15) 05.10. - 14.12.2018 Jakobi 2-129.

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 

 •  HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (eesti keeles)

Kursusel tehakse esmast tutvust statistikapaketiga R, õpitakse tundma R-i süntaksit ja selle abil analüüsima erinevaid humanitaarteaduslikke andmestikke. Õpitakse erinevaid andmestikke analüüsiks ette valmistama: kuidas andmetabelit struktureerida, kuidas erinevaid faile R-i sisse lugeda, kuidas tekste regulaaravaldiste abil teisendada. Tutvutakse elementaarse statistikaga (lineaarsed seosed, korrelatsioon, hiiruut) ning andmete visualiseerimisega.

Kursus toimub esmaspäeviti (12:15) ja kolmapäeviti (12:15) 01.10. - 17.12.2018 Lossi 3-406.

 

 • HVEE.04.011 Digihumanitaaria seminar: kuidas meetodid muudavad teooriat (2 EAP) (inglise keeles)

Registreerimine avatud veel kuni 14.10! Lugemisseminari eesmärgiks on arutleda, millist mõju avaldavad kvantitatiivsed ja arvutuslikud meetodid humanitaarteaduste erinevatele teoreetilistele harudele. Vaatame lähemalt konkreetseid teadusharusid, mis on kvantitatiivse raamistiku omaks võtnud ja teeme ülevaate hiljutistest teedrajavatest uurimustest kirjanduse-, kultuuri- ja keeleteaduses ning antropoloogias.

Kohtumised toimuvad üle kahe nädala kokku viiel korral vahemikus 15.10 - 16.12.2018.

  

 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (inglise keeles)

Kursuse eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade digihumanitaaria mitmekülgsest maailmast: tutvustada põhimõisteid, meetodeid, teooriaid ning uurimistöö jaoks vajalikke olemasolevaid vahendeid.

Digitaalne keskkond on kiiresti muutnud või muutmas traditisoonilist kirjanduse ja kultuuri uurimist, alates uutest võimalustest kultuuriliste andmete säilitamiseks ja esitamiseks, kuni automaatse tekstianalüüsi, kultuuriprotsesside arvutimodelleerimise või andmetundlike teooriateni (nt kultuurilise evolutsiooni teooria). Kursuse käigus käsitletakse digitaalset arhiveerimist, tekstide digitaalset väljaandmist, kvantiatiivsete meetodite ajalugu humanitaarias ning nende rakendamist nö suurandmetele, andmete visualiseerimist, nn "kauglugemise" taustaks olevaid teoreetilisi küsimusi jne.

  

 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (eesti keeles)

Kursuse eesmärk on süvendada algkursustel omandatud programmeerimisoskuseid ning omandada teadmised ja praktilised kogemused eesti keele automaattöötluse meetodite kasutamiseks ja rakendamiseks tüüpiliste tekstitöötluse ülesannete lahendamisel.
Käsitletakse eesti keele automaattöötlust praktilisest aspektist - kuidas kasutada olulisemaid meetodeid ja algoritme tekstiliste andmete analüüsimisel.

  

 • HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (eesti keeles)

Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.

  

Lisaks ülalmainitutele on soovitatav läbida ka programmeerimise aluste kursused.

MOOCID:

 • Programmeerimine maalähedaselt 
 • Programmeerimise alused 
 • Programmeerimise alused II

Rohkem infot programmeerimine.ut.ee