Digihumanitaaria valikmooduli kursused

Digihumanitaaria valikmooduli kursuste eesmärk on anda ülevaade digitaalsetest ja arvutuslikest võimalustest, meetoditest ja lähenemistest humanitaarias. Moodul on eelkõige mõeldud magistrantidele ja doktorantidele. Ainetele on oodatud ka bakalaureuseastme üliõpilased.

Valikmooduli kursused on suurepärane võimalus õppida kasutama tänapäevaseid võimalusi oma uurimistöös! Kursused on praktikapõhised ning neis õpitakse andmeanalüüsi, programmeerimist, andmebaaside kasutamist ja ruumiandmete rakendusvõimalusi. Enamikul kursustest ei eeldata teemaga varasemat kokkupuudet. Kursused läbinu omandab esmased praktilised oskused, mis leiavad rakendust nii erialasiseselt kui -väliselt. 

Hetkel on valikmoodul leitav eesti ja soome-ugri keeleteaduse magistriõppe õppekava alt. See on aga avatud kõigile huvilistele, kuna käsitletavaid võimalusi saab rakendada igal erialal. Moodulit võib läbida tervikuna või võtta ka üksikuid kursuseid.

 

Digihumanitaaria valikmooduli kursused

 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP)
 • HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP)
 • FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP)
 • HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP)
 • FLAJ.02.137 Digitaalne arhiivindus ja dokumendihaldus (3 EAP)
 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP)
 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP)
 • HVHV.00.007 Paberilt arvutisse (3 EAP)
 • MTAT.03.236 Programmeerimise alused (3 EAP)
 • MTAT.03.256 Programmeerimise alused II (3 EAP)
 • HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP)
 • HVEE.04.008 Kursus digihumanitaariast (3 EAP)
 • HVHV.00.005 Avatud ja koostööpõhine humanitaaria (3 EAP)

 

 

 

2019/20. õa sügissemestril loetavad digihumanitaaria kursused

 

HVEE.04.016 Macroscopic Methods for Culture Analytics (1 EAP) (inglise keeles)

Kursust viib läbi UCLA professor Timothy Tangherlini, kes on selle semestri külalislektor. Kursusel arendatakse teadmisi ja oskusi, mis on vajalikud heterogoonsete ja rikkalike kultuurinähtuste andmete kasutamiseks makroskoopilises vaates.

Tegemist on intensiivkursusega, mis toimub 03.–13.09. Lossi 3-406 arvutiklassis.

Rohkem infot: digihum.ut.ee/macroscopic_methods

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (inglise keeles)

Kursuse eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade digihumanitaaria mitmekülgsest maailmast: tutvustada põhimõisteid, meetodeid, teooriaid ning uurimistöö jaoks vajalikke olemasolevaid vahendeid. Kursust viib läbi digihumanitaaria külalislektor Artjoms Šela. 

Digitaalne keskkond on kiiresti muutnud või muutmas traditisoonilist kirjanduse ja kultuuri uurimist, alates uutest võimalustest kultuuriliste andmete säilitamiseks ja esitamiseks, kuni automaatse tekstianalüüsi, kultuuriprotsesside arvutimodelleerimise või andmetundlike teooriateni (nt kultuurilise evolutsiooni teooria). Kursuse käigus käsitletakse digitaalset arhiveerimist, tekstide digitaalset väljaandmist, kvantiatiivsete meetodite ajalugu humanitaarias ning nende rakendamist nö suurandmetele, andmete visualiseerimist, nn "kauglugemise" taustaks olevaid teoreetilisi küsimusi jne.

Kursus toimub neljapäeviti 12:15–14:00 12.09.–19.12.2019 Lossi 3-406 arvutiklassis.

HVEE.04.013 Documentary linguistics (3 EAP) (inglise keeles)

Kursust viib läbi digihumanitaaria külalislektor Joshua Wilbur. Kursuse eesmärk on anda ülevaade välitööde andmete kogumise, haldamise ja analüüsimise printsiipidest ja meetoditest keeleteaduses ja teistel humanitaarerialadel.

Kursus toimub teisipäeviti 14:15–16:00 10.09–17.12.2019 Jakobi 2-428.

HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (eesti keeles)

Kursusel tehakse esmast tutvust statistikapaketiga R, õpitakse tundma R-i süntaksit ja selle abil analüüsima erinevaid humanitaarteaduslikke andmestikke. Õpitakse erinevaid andmestikke analüüsiks ette valmistama: kuidas andmetabelit struktureerida, kuidas erinevaid faile R-i sisse lugeda, kuidas tekste regulaaravaldiste abil teisendada. Tutvutakse elementaarse statistikaga (lineaarsed seosed, korrelatsioon, hiiruut) ning andmete visualiseerimisega.

Kursus toimub esmaspäeviti (10:15) ja kolmapäeviti (12:15) 30.09.–12.11.2019 Lossi 3-406 arvutiklassis.

HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (eesti keeles)

Kursuse eesmärk on süvendada algkursustel omandatud programmeerimisoskuseid ning omandada teadmised ja praktilised kogemused eesti keele automaattöötluse meetodite kasutamiseks ja rakendamiseks tüüpiliste tekstitöötluse ülesannete lahendamisel.
Käsitletakse eesti keele automaattöötlust praktilisest aspektist - kuidas kasutada olulisemaid meetodeid ja algoritme tekstiliste andmete analüüsimisel.

Kursus toimub reedeti 10:15–12:00 06.09–29.11.2019 Lossi 3-406 arvutiklassis.

HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (eesti keeles)

Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.

 

 

Lisaks ülalmainitutele on soovitatav läbida ka programmeerimise aluste kursused.

MOOCid:

 • Programmeerimine maalähedaselt 
 • Programmeerimise alused 
 • Programmeerimise alused II

Rohkem infot programmeerimine.ut.ee.

 

2018/19. õa sügissemestril loetud kursused:

 • HVHV.00.001 Geoinfosüsteemide rakendusvõimalused humanitaarteadustes (3 EAP) (inglise keeles)

Registreerimine oli avatud kuni 08.10. Kursust õpetab selle semestri külalislektor Néhémie Strupler. Eesmärk on tutvustada põhilisi geoinfosüsteemide kasutusvõimalusi humanitaarteadustes ning sellega seotud tarkvara ning valmisrakendusi. Ühelt poolt võimaldab ruumiandmete ja humanitaarteadustes kasutatavate andmete ühendamine olemasolevaid kohti mitmekülgsemalt iseloomustada, teiselt poolt annab see humanitaaria andmete analüüsile ka selge ruumilise dimensiooni või võimaldab esitada hoopis uusi uurimisküsimusi.

Kursus toimub esmaspäeviti (10:15) ja kolmapäeviti (16:15) 01.10. - 17.12.2018 Lossi 3-406.

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 

 •  HVHV.00.005 Avatud ja koostööpõhine humanitaaria (3 EAP) (inglise keeles)

Kursust õpetab selle semestri külalislektor Néhémie Strupler. Kursus tutvustab, kuidas tõhusalt kasutada digitaalseid võimalusi teaduslikku informatsiooni levitamiseks humanitaarias. Tähelepanu all on reprodutseerimise ehk teadustöö korratavuse kriis ning selle mõju teaduskoostöö toimimisele. Keskendutakse sellele, kuidas teha läbipaistvat, avatud ja koostööpõhist teadustöö, mille usaldusväärsuse miinimum nõudeks on reprodutseeritavus. Laiemalt käsitleb kursus teadmiste jagamise eetilisi ja praktilisi aspekte andmeteaduse paradigmas.
Üliõpilased omandavad programeerimise (R), detsentraliseeritud koostöö töövoo (git) kasutamise baasteadmised ja tutvuvad mõistega literate programming. Praktiliste ülesannete abil tutvustakse veebis olevate andmete kasutusvõimalusi, töötades rakendusliideste (API) või SPARQL lõpp-punktide päringutega.

Kursus toimub reedeti (12:15) 05.10. - 14.12.2018 Jakobi 2-129.

Kursuse läbiviimist toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond (Tartu Ülikooli ASTRA projekt PER ASPERA).

 

 •  HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse (3 EAP) (eesti keeles)

Kursusel tehakse esmast tutvust statistikapaketiga R, õpitakse tundma R-i süntaksit ja selle abil analüüsima erinevaid humanitaarteaduslikke andmestikke. Õpitakse erinevaid andmestikke analüüsiks ette valmistama: kuidas andmetabelit struktureerida, kuidas erinevaid faile R-i sisse lugeda, kuidas tekste regulaaravaldiste abil teisendada. Tutvutakse elementaarse statistikaga (lineaarsed seosed, korrelatsioon, hiiruut) ning andmete visualiseerimisega.

Kursus toimub esmaspäeviti (12:15) ja kolmapäeviti (12:15) 01.10. - 17.12.2018 Lossi 3-406.

 

 • HVEE.04.011 Digihumanitaaria seminar: kuidas meetodid muudavad teooriat (2 EAP) (inglise keeles)

Registreerimine oli avatud kuni 14.10! Lugemisseminari eesmärgiks on arutleda, millist mõju avaldavad kvantitatiivsed ja arvutuslikud meetodid humanitaarteaduste erinevatele teoreetilistele harudele. Vaatame lähemalt konkreetseid teadusharusid, mis on kvantitatiivse raamistiku omaks võtnud ja teeme ülevaate hiljutistest teedrajavatest uurimustest kirjanduse-, kultuuri- ja keeleteaduses ning antropoloogias.

Kohtumised toimuvad üle kahe nädala kokku viiel korral vahemikus 15.10 - 16.12.2018.

  

 • HVHV.00.002 Sissejuhatus digihumanitaariasse (3 EAP) (inglise keeles)

Kursuse eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade digihumanitaaria mitmekülgsest maailmast: tutvustada põhimõisteid, meetodeid, teooriaid ning uurimistöö jaoks vajalikke olemasolevaid vahendeid.

Digitaalne keskkond on kiiresti muutnud või muutmas traditisoonilist kirjanduse ja kultuuri uurimist, alates uutest võimalustest kultuuriliste andmete säilitamiseks ja esitamiseks, kuni automaatse tekstianalüüsi, kultuuriprotsesside arvutimodelleerimise või andmetundlike teooriateni (nt kultuurilise evolutsiooni teooria). Kursuse käigus käsitletakse digitaalset arhiveerimist, tekstide digitaalset väljaandmist, kvantiatiivsete meetodite ajalugu humanitaarias ning nende rakendamist nö suurandmetele, andmete visualiseerimist, nn "kauglugemise" taustaks olevaid teoreetilisi küsimusi jne.

  

 • HVEE.04.004 Eesti keele töötlus Pythonis (6 EAP) (eesti keeles)

Kursuse eesmärk on süvendada algkursustel omandatud programmeerimisoskuseid ning omandada teadmised ja praktilised kogemused eesti keele automaattöötluse meetodite kasutamiseks ja rakendamiseks tüüpiliste tekstitöötluse ülesannete lahendamisel.
Käsitletakse eesti keele automaattöötlust praktilisest aspektist - kuidas kasutada olulisemaid meetodeid ja algoritme tekstiliste andmete analüüsimisel.

  

 • HVAJ.02.003 Ajaloo andmebaasid (3 EAP) (eesti keeles)

Kursus tutvustab Eesti ajaloo ainelisi andmebaase ning annab praktilisi oskusi nende kasutamiseks. Eelkõige keskendutakse Rahvusarhiivi temaatilistele andmebaasidele ning andmekogude paremaks kasutamiseks loodud teatmestule ja veebikeskkondadele. Edasi antakse algteadmised andmebaasi loomisest ning tutvustatakse ajalooallikatel baseeruvate andmebaaside spetsiifikat ja probleeme.

2018/19. õa kevadsemestril loetud kursused

HVEE.00.007  Sissejuhatus sotsiaalvõrgustike analüüsi (3 EAP) (inglise keeles)

Kursust õpetab selle semestri külalislektor Kimmo Elo. Eesmärk on anda põhjalik ülevaade sotsiaalsete võrgustike analüüsimise võimalustest statistikapaketiga R ja tarkvaraga Visone. Täpsemalt keskendutakse humanitaaria ning sotsiaalteaduste andmetele ning uurimisküsimustele. Varasemad teadmised mainitud tarkvarade kasutamisest ei ole tingimata vajalikud.

Kursus toimub esmaspäeviti 16:15-18:00 01.03.-03.06. Lossi 3-406 arvutiklassis (esimesel korral aga Jakobi 2-105 arvutiklassis). 

 

HVEE.04.008 Kursus digihumanitaariast (3 EAP) (inglise keeles) (fookuses tekstikaeve)

Külalislektori Kimmo Elo teise kursuse eesmärk on tutvustada digitaalseid humanitaaria andmete uurimisvõimalusi. Kursus on praktiline ning annab ülevaate tekstianalüüsi võimalustest programmiga  R. Põhirõhk on tekstiandmete, eriti meediatekstide analüüsil. Varasemad teadmised R-i kasutamisest ei ole tingimata vajalikud.

Kursus toimub kolmapäeviti 10:15-12:00 03.03.-05.06. Lossi 3-406 arvutiklassis (esimesel korral aga Jakobi 2-105 arvutiklassis).

 

HVEE.04.012 Kirjandus kui andmekogu: kvantitatiivne lähenemine luulele, draamale ja proosale (3 EAP) (inglise keeles)

Külalislektori Artjoms Šela kursuse eesmärk on pakkuda laiapõhjalist sissejuhatust kirjandustekstide kvantitatiivsesse uurimisse ning tutvustada teksti ja muude andmete analüüsi baasoskusi R-iga.

Kursus toimub teisipäeviti 16:15-18:00 12.02.-28.05. ruumides Jakobi 2-427 (loengud) ja Lossi 3-406 (praktikumid).

 

FLFL.00.009 Kvantitatiivse andmeanalüüsi alused humanitaarteadlastele ja rakendustarkvara R (3 EAP) (eesti keeles)

Ainekursuse eesmärgiks on tutvustada kvantitatiivsete meetodite kasutamist eelkõige keele ja teksti uurimiseks R-iga. Kuna kursusel käsitletud meetodeid saab rakendada mis tahes humanitaaria valdkonnale, ei eeldata teadmisi lingvistikast. Kursus tutvustab ka statitistika põhialuseid.

Soovituslik eeldusaine: HVEE.04.006 Sissejuhatus R-i ja andmestruktuuridesse

Kursus toimub teisipäeviti 10:15-12:00 ja neljapäeviit 14:15-16:00 12.02.-23.05. Lossi 3-406 arvutiklassis.

 

HVEE.04.007 Tekstikorpused ja nende analüüs (3 EAP) (eesti keeles)

Kursuse eesmärgiks on anda algteadmised ja -oskused eestikeelsete tekstide automaatseks analüüsiks, eelkõige Linuxi/Unixi vahendite abil.

Kursus toimub teisipäeviti 14:15-16:00 ja neljapäeviti 10:15-12:00 12.02.-05.04. Lossi 3-406 arvutiklassis.

 

FLGR.05.341 Erikursus: Digihumanitaaria ja kultuuriuuringud (3 EAP) (vene keeles)

Külalislektori Artjoms Šela kursus tutvustab digihumanitaaria olemust, meetodeid, teooriat ja vahendeid, mille võimaldavad teha mitmekülgset uurimistööd. 

Kursus toimub reedeti 14:15-16:00 15.02.-24.05. ruumis Lossi 3-234. 

 

HVEE.01.006 Suurte tekstiandmete töötlemine ja analüüs humanitaarteadustes (3 EAP) (eesti keeles)

Eelkõige bakalaureuseastme üliõpilastele suunatud praktilise kursuse eesmärk on tutvustada suurte tekstiandmete töötlemise ja analüüsi võimalusi ja vahendeid, mida on võimalik rakendada humanitaarteadustes.

Kursus toimub neljapäeviti 16:15-18:00 14.02.-23.05. Lossi 3-406 arvutiklassis.

 

Lisaks semestri pikkustele kursustele toimub: 

Master Class in Quantitative Linguistics

Toimumisaeg: 04.-08.03.2019

Registreerimistähtaeg: 25.02.2019

Rohkem infot: sisu.ut.ee/baayenfest

Kursust viivad läbi prof. R. Harald Baayen Tübingeni Ülikoolist ja Ilmari Ivaska Bologna Ülikoolist.