Veel digihumanitaaria kursusi

2024/25. õa sügissemestril ei toimu digihumanitaaria ja infoühiskonna keskusele teadaolevalt digihumanitaariat käsitlevaid aineid, mis ei kuulu ühtegi meie moodulisse.

 

2021/22. õa kevadel toimusid:

Õppejõud Joshua Wilbur

Kursuse käigus tutvustatakse üliõpilastele, kuidas püstitada uurimisküsimust ja kuidas oma uurimisküsimusele vastus leida, kasutades olemasolevaid keelekorpusi või luues oma korpuse/tekstikollektsiooni. Käsitletakse küsimusi, kust saada vajalikke andmeid (sh sobiva korpuse/andmekogu valimine, oma korpuse kogumine, suuliste andmete kogumine) ning milliseid eetilisi ja õiguslikke aspekte peab andmekogumises ja -hoidmises arvestama (sh TÜ eetikakomisjonilt loa taotlemine, andmekaitseseadus, autoriõigus). Koostöös keeleressursside keskusega (CLARIN) tutvustatakse keeletöötlusevahendeid eesti keele ja teiste keelte töötlemiseks ja analüüsiks. Kasutatakse vabavaralisi või TÜle kasutatavaks tehtud korpuslingvistika töövahendeid (nt AntConc, NotePad++, SketchEngine jm). Lisaks tutvustame kursusel statistika olulisust keeleteaduses näidete kaudu ning tutvustame lihtsamaid statistilisi meetodeid. Oskus kasutada ja mõista deskriptiivse statistika baastermineid on oluline, et anda oma andmetest adekvaatne ja sisutihe ülevaade.

Kursus toimub 25.-28. nädalal neljapäeviti kl 14-16 Jakobi 2 - 438.

Õppejõud Elizaveta Yankovskaya, Antonina Martynenko, Elizaveta Korotkova

Kursuse eesmärk on anda õpilastele praktilisi teadmisi, kuidas arvutusmeetodeid oma tekstiandmeid analüüsides rakendada. Kuna humanitaarteaduste küsimused tunduvad traditsiooniliste statistiliste meetoditega sageli lahendamatud, arutleme selle üle, kuidas püstitada tekstiandmete kohta kontrollitav hüpotees ja kuidas seda hüpoteesi loomuliku keele töötluse (NLP) meetodite abil testida. Kursuse sisu sõltub osalejate vajadustest ja huvidest.
Võimalikud teemad on järgmised: teabe kogumine ja salvestamine; korpustest teabe ammutamine ja hiljem analüüsimine; teemamodelleerimine; korpuste tipptehnoloogiliste kontekstuaalsete sõnavektorite (embedding'ite) mudelite rakendamine.

Õppejõud Veiko Klemmer

Kursus annab ülevaate disainiprotsessi põhimõtetest ja töövõtetest, et omandada esmased oskused isikliku loomingu teostamiseks. Suur rõhk on praktilisel tööl fototöötluse ja kujundusgraafika tarkvaradega. Kursusel kasutatakse vabavarasid Darktable, Inkscape ja Gimp. Lubatud on ka Adobe ja Affinity tarkvarade kasutamine.

Kursus toimub T ja K 16.30-18.00 näd. 25-39 Jakobi 2 - 106 arvutiklassis.

"Methods of extracting keywords and topics from text collections" (Maciej Eder)

The workshop will offer an introduction to information extraction methods from collections of written texts.
Digihumanitaaria demopäev 2023

Digihumanitaaria demopäeval tutvustati üliõpilastele digihumanitaaria kõrvaleriala

DIGIHUMi ettekanne: Andra Siibak

"From artificial intelligence to artificial stupidity. Mapping the dominant enthusiasms and concerns related to the use of AI technologies in education"